top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Fox-Fit. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Fox-Fit waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de diensten bij Manon Pauwels, zaakvoerder van Fox-Fit.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Fox-Fit voor het deelnemen van Personal Training, Small Group Training en op de verkregen trainings- en voedingsschema’s. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Fox-Fit geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Indien Fox-Fit voor het begin van de trainingen het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te halen, dan dient de klant dit te doen alvorens aan de trainingen te mogen meedoen.

 

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u alvorens u deelneemt aan een activiteit een intakegesprek te hebben met de Personal Trainer. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend worden afgegeven. Pas nadien zal er gestart worden met de uitwerking van deze sessies. Veranderingen betreffende uw gegevens dient u aan Fox-Fit door te geven.

 

Artikel 4 Tijdstip en annulering

Bij bevestiging van de inschrijving zal Fox-Fit met vooraf overleg met de klant meedelen wanneer de deelnemer verwacht wordt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Fox-Fit bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. De klant erkent dat de afspraken gereserveerd zijn en dat annuleringen 24 uur vooraf voor Personal Training en 12u op voorhand voor groepslessen gemeld moeten worden. Annuleringen worden via de app Virtuagym gemeld. Er wordt geen terugbetaling voorzien voor gemiste afspraken. Geplande afspraken zullen exact op het geplande tijdstip beginnen en eindigen. Vertragingen bij het starten van een geplande afspraak zijn geen reden om de geleverde service uit te breiden buiten het afgesproken einduur. Afspraken worden geannuleerd wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat is.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Fox-Fit rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers wordt bepaald door Fox-Fit. Fox-Fit voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Fox-Fit niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Het is bij de klant bekend dat hij/zij zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van: gewichtheffen, het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en –installaties die zijn aangeboden en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze overeenkomst afgesloten heeft. De klant bevestigt hierbij dat hij/zij in een goede lichamelijke conditie en niet aan een aandoening lijdt die de deelname aan de trainingen zou kunnen beperken. Met het oog op de deelname aan het programma ontheft de klant Fox-Fit van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit de deelname aan het programma of uit elk gebruik van conditie- en trainingsapparatuur en –installaties. Het is voor de klant duidelijk dat hij/zij eventueel letsels kan oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij Fox-Fit van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of –scheuren, breuken, letsels aan de rug/knie/voet en andere ziekten, ongemakken, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan de sessies, ongeacht de fout. De klant erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de sessies bijzonder belangrijk zijn en dat hij/zij zelf verantwoordelijk is om dergelijke informatie zelf bekend te maken, ongeacht dit door de Personal Trainer gevraagd wordt.

 

Artikel 7 Ontbinding door Fox-Fit

Fox-Fit is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Fox-Fit heeft het recht en de bevoegdheid om het programma of de sessie op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling indien de klant het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Fox-Fit zal Fox-Fit meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. De klant stemt ermee in dat de overeenkomst niet overdraagbaar is. Er is voorafgaande betaling vereist voor het uitvoeren van de sessies. Betaling die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. De specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming is van deze overeenkomst zijn onbeperkt geldig. Er wordt geen terugbetaling verleend voor sessies die niet werden voltooid.

 

Artikel 9 Overmacht en vakanties

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fox-Fit is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van dienstverlener (coaches) en/of zaakvoerder Manon Pauwels wordt de klant 24 uur voordien verwittigd en wordt er een alternatief geboden. Vakanties van de dienstverleners en zaakvoerder Manon Pauwels worden ruim van te voren aangekondigd.

 

Artikel 10 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Fox-Fit aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Fox-Fit.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

Fox-Fit is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fox-Fit gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Opgesteld te Gent op 15 april 2016.

bottom of page